jدو شنبه 04 تیر 1397
شنبه 24 تیر
بازدید دکتر سلطانی فر و مهندس مدبر از سالن در حال احداث 6 هزارنفری سنندج


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2017 Tanavar, All Right Reserved