jیک شنبه 28 بهمن 1397
سه شنبه 26 تیر
بازدید وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک از از استخرهای بین المللی 9 دی مجموعه شهید شیرودی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved