jدو شنبه 03 تیر 1398
چهار شنبه 05 دی
تلاش شبانه کارکنان پیست اسکی دیزین برای بازگشایی جاده شمشک به دیزین


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved