jدو شنبه 30 بهمن 1396
پنج شنبه 12 بهمن
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی آزادی
عکس: نریمان اصغری


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved