jدو شنبه 04 تیر 1397
شنبه 19 خرداد
بازدید مهندس کریمی از آماده سازی بسته های افطاری کمیته فرهنگی جهت پخش در مجموعه انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2017 Tanavar, All Right Reserved