jیک شنبه 22 تیر 1399
سه شنبه 03 تیر
سمینار دو روزه آموزش مبارزه با پولشویی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved