jچهار شنبه 25 تیر 1399
چهار شنبه 28 اسفند
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از بخش های مختلف مجموعه انقلاب - ۲۸ اسفند


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved