چهار شنبه 09 خرداد انتصابات جدید در شرکت توسعه  
   
  طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، "مشاور عمرانی" و "سرپرست مدیریت امور اقتصادی و جذب مشارکت ها" منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی حکمی از سوی مهندس کریمی در روز سه شنبه 8 خرداد ماه، "هادی رحمتی" به عنوان مشاور عمرانی مدیرعامل منصوب گردید. همچنین در حکمی دیگر از سوی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه، "سید علی هاشمی" به عنوان سرپرست مدیریت امور اقتصادی و جذب مشارکت ها منصوب شد.